Motiverende Intervju

Motiverende Intervju har vært en del av min måte å jobbe på siden 2004 og jeg har bred erfaring fra undervisning, veiledning og opplæring.  Dette er en en samtalestil som er egnet for arbeid med endring, motivasjon og mestring av ulike livsstilsproblemer. Jeg har bred erfaring fra metodebasert opplæring / veiledning i metoden og kan også tilby kurs.

Motiverende intervju

I arbeid med ulike livsstilsrelaterte problemer er det ofte et dilemma at pasientene både ønsker og ikke ønsker forandring. Motiverende intervju (MI) baserer seg på kunnskapen om hvordan en persons motivasjon for å endre seg kan økes gjennom samtale med en hjelper, selv når personen har motstridende tanker og følelser i forhold til å endre egen atferd. Metoden er utviklet av Miller & Rollnick (1991;2002; 2013) og er ikke basert på en bestemt retning innenfor psykoterapi, men den tar i bruk elementer fra klientsentrert terapi. Samtidig er det en styrende metode som er spesifikt rettet mot å jobbe med bestemte atferdsmål og endringer i disse. I Mi vektlegges det en terapeutisk holdning («spirit») preget av samarbeid og autonomi, og en vil aktivt forsøke å hente ut pasientens egne perspektiver, erfaringer og kunnskap. Det legges stor vekt på detaljene i kommunikasjonsprosessen og den psykologiske betydningen små forskjeller i kommunikasjon kan ha for pasientens prosess (Barth & Näsholm, 2007).  Samtale består videre av fire brede og overlappende prosesser («engasjement, «fokusering», «vekke og styrke endringsmotivasjon» og «planlegging»). Eksempler på strategier kan være ulike verktøy for å måle endringsmotivasjon, utforske mål og verdier, å se på fordeler og ulemper ved en atferd (beslutningsvekt), skaleringsspørsmål om viktighet og tiltro til endring og personlig tilbakemelding etter kartlegging av ulike problemområder.

En hovedantagelse i MI er at mennesker som søker behandling som regel ikke er helt klar for endring. De er ofte preget av motstridende tanker og følelser knyttet til potensiell endring av problematferden eller rusvanskene. Denne dobbeltholdningen (ambivalens) er forårsaket av at en blir trukket i forskjellige retninger av ønsker som ikke lar seg realisere samtidig og som sees på som en motivasjonskonflikt. Som for eksempel å ville endre problematferden og ville beholde situasjonen som den er.  Ambivalens må altså anses som en normal og nødvendig del av endringsprosessen. Som Decartes har uttalt: «jeg tviler derfor vet jeg at jeg er».

Utgangspunktet i en motiverende samtale er altså at det alltid finnes elementer av motivasjon i et menneske og at slike elementer kan styrkes gjennom en empatisk samtalemetode (Barth & Näsholm, 2007).  Vi ønsker å møte alle våre pasienter med en holdning som er preget av samarbeid, vektlegging av autonomi og at vi forsøker å hente ut fra pasientene dere egne grunner til forandring. Litt av kunsten er å vite hvordan man skal gjenkjenne, vekke og svare på endringssnakk, da dette bidrar til å styrke endringsmotivasjon. Mestringstillit handler om pasienters tro på at han /hun kan klare å endre problematferden. Dersom en har lite tro på eller håp om at ting kan endres er det liten grunn til å gjøre noe med problemene. Mange pasienter har forsøkt å endre atferd mange ganger før, og har kanskje manglet tro på at endring er mulig. En god MI hjelper evner å underbygge håp om endring. Pasientens kompetanse vektlegges og støttes på ulike måter, for eksempel ved fokus på ressurser, tidligere mestring, eller utforskning av mulige løsninger. Det er viktig å tilby praktisk hjelp, støtte, råd, men det er alltid pasienten som forblir den endelige aktøren for endringsprosessen.

Jeg tror på at kompetansenivået  i MI kan økes gjennom systematisk trening av observerbare og målbare ferdigheter.  Sentrale tema i opplæring i MI kan være terapeutisk holdning, kommunikasjonsferdigheter, samtalens fire prosesser, strategier, samt fokus på endringssnakk og motstandshåndtering. Jeg bruker også koding og tilbakemelding på egne samtaler som en del av veiledningsprosessen.

Referanser:

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motivational Interviewing: Helping People Change (3. utg.). [New York]: The Guilford Press.

Barth, T., & Näsholm, C. (2007). Motiverende samtale – MI: Endring på egne vilkår. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.